Tietotilinpäätös osana tietojohtamisen jatkuvaa prosessia

Julkaistu alunperin Tampereen kaupungin tietotilinpäätöksen johdannossa.

Tietopääoma on eräs kunnan keskeinen resurssi ja menestystekijä. Tätä ei viime vuosina ole enää erikseen tarvinnut korostaa. Julkisella sektorilla tietojohtaminen on nostettu tärkeään rooliin niin valtionhallinnon, aluehallinnon kuin paikallishallinnon kehittämisagendoja muodostettaessa.

Tietotilinpäätös voidaan nähdä yhtenä jatkumona aineettoman pääoman, tietopääoman tai tietoresurssien johtamisen ja hallinnan saralla käydylle keskustelulle. Tietotilinpäätöksen, kuten myös laajemmin tietojohtamisen, lähtökohtana on ymmärrys siitä, että tiedolla on keskeinen merkitys yksilöiden, organisaatioiden, alueiden ja jopa kansakuntien menestyksen kannalta.

Tietoresurssin tunnistaminen, jalostaminen ja hyödyntäminen ovat tietojohtamisen keskeisiä tehtäviä. Tietojohtaminen puolestaan kuuluu jokaisen asiantuntijan tehtäviin. Jokaisen asiantuntijan vastuulla on huolehtia siitä, että tieto tallennetaan ja varastoidaan oikeassa muodossa. Samalla tavalla on asiantuntijan tehtävä ja myös hänen oman etunsa mukaista varmistaa, että valintoja ja päätöksiä tehtäessä hyödynnetään parasta mahdollista tietoa.

Yritysmaailmassa tietojohtamisessa on kyse kilpailukyvystä. Julkisella sektorilla tavoitteet ovat moninaisemmat. Kunnassa lähtökohdaksi tulee asettaa laissa määrätyt perustehtävät. Verorahoja tulee käyttää kustannusvaikuttavasti. Tietoa tarvitaan palveluiden järjestämiseen, kuntaorganisaation oman toiminnan kehittämiseen ja lisäksi on tärkeää huolehtia alueellisesta elinvoimasta.

Tänään kunta toimii yhä useammin alustana mahdollistaen ja luoden edellytyksiä yritysten, kuntalaisten ja järjestöjen toiminnalle. Tällöin myös kunnan tietojohtamiselle, tiedon avoimuudelle ja tietopääoman hyödyntämiselle syntyy monipuolisia tarpeita. Ei ole liioiteltua sanoa, että tietopääoma on kunnalle paitsi kriittinen resurssi myös monessa tapauksessa palvelutoiminnan keskeinen tuotos.

Tampereen kaupunki on jo pitkään korostanut tietojohtamisen tärkeää strategista merkitystä. Töitä on tehty palvelutuotannon johtamisen tietopohjan rakentamisen ja tietojohtamisen strategisen asemoinnin sekä operatiivisen organisoinnin saralla. Tietotilinpäätös tukee osaltaan tietojohtamisen kokonaiskuvan rakentumista.

Tietotilinpäätös ei ole vielä vakiinnuttanut rooliaan kuntajohtamisessa. Sillä on kuitenkin nähtävissä tärkeä rooli osoitusvelvollisuuden, läpinäkyvyyden ja avoimuuden osalta. Tietotilinpäätös on osa riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Hyvä hallintotapa edellyttää läpinäkyvyyttä kunnan keskeisen resurssin kannalta tehtyihin toimenpiteisiin.

Tietojohtaminen on prosessi, jossa uudet tiedon muruset laajentavat tai syventävät ymmärrystämme tarkasteltavasta ilmiöstä. Toivottavasti tämä Tampereen ensimmäinen tietotilinpäätös toimii aktiivisen keskustelun käynnistäjänä niin kaupungin sisällä kuin myös sidosryhmien kanssa. Vain tämän vuoropuhelun kautta opimme ymmärtämään tiedon roolia ja sen tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremman ja houkuttelevamman kaupungin rakentamiseksi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s