Jokainen voi olla tietojohtaja

Teksti julkaistu alunperin Aamulehdessä 11.1.2015

Tiedolla johtamisen keskiössä on näkökulmien välinen keskustelu sekä perustelujen etsiminen ja punnitseminen. Sankarin viitta on tarjolla vaikkapa kuntalaiselle tai tietotyöläiselle.

Tahdon2013 -kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on hyvä esimerkki siitä, miten kansalaiset voivat demokraattisessa Suomessa saada aikaan suuria muutoksia. Kansalaisaloitteesta liikkeelle lähtenyt vyöry osoitti uudenlaisten tiedolla johtamisen kanavien ja työkalujen voiman.

Uhreja ovat ne, jotka eivät tuo mielipidettään ilmi. Sankareiksi nousevat ne, jotka ovat aktiivisia ja osallistuvat. Esimerkiksi kunnallisen päätöksenteon valmistelua on helppo kritisoida, mutta vähissä ovat ne, jotka lopulta osallistuvat, vaikka erilaisia foorumeita on tarjolla lukuisia.

Tiedolla johtaminen assosioituu tyypillisesti tilanteeseen, jossa johtaja tai esimies johtaa tiedolla. Vähemmän, jos lainkaan, huomiota saanut näkökulma on johdettavan näkökulma, oli sitten kyseessä kuntalainen tai yrityksen työntekijä.

Kuntatasolla on mielenkiintoista pohtia sitä, onko tiedolla johtamisen taustalla vallitseva rationaalisen päätöksenteon ihanne ristiriidassa vallalla olevan kansalaisvaikuttamisen ja osallistavan julkisjohtamisen tavoitteiden kanssa. Yksittäisissä organisaatioissa sama kysymys kääntyy muotoon: loukkaako tiedolla johtaminen tietoa työssään hyödyntävän työläisen autonomiaa ja toiminnan vapautta?

Itse koen, että tiedolla johtamisen tavoittelu tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Se nostaa johdettavan sankarin rooliin ja tukee entistä parempien tulosten saavuttamista.

Esimerkiksi työajanseuranta herättää voimakkaita tunteita erityisesti julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. Monissa yrityksissä tuntiraportointi on jo arkipäivää, koska laskutus ja yrityksen tuloksentekokyky perustuvat tehtyihin ja kirjattuihin työtunteihin. Kuitenkin myös julkisen sektorin työvoimaintensiivisillä aloilla käytäntö luo monia mahdollisuuksia tuottavuuden kehittämiselle. Sen avulla on mahdollista seurata käytetäänkö niukkoja resursseja oikeisiin tehtäviin.

Toinen reaktioita herättävä tiedolla johtamisen perusta on tulosten mittaaminen. Resurssien käytön lisäksi on tärkeää kyetä jäsentämään ja mittaamaan, mitä tehdään ja saadaan aikaiseksi ja syntyykö näillä tuotoksilla haluttuja vaikutuksia. On vaikeaa päästä kiinni vaikuttavuuteen, jos ei ole ymmärrystä siitä, mitä konkreettisia aikaansaannoksia syntyy.

Tarkasteltaessa työajanseurantaa ja tuotosmittareita henkilöstön näkökulmasta on jokseenkin helppo ymmärtää niiden herättämä vastustus. ”Isoveli valvoo” -keskustelu nousee lähes poikkeuksetta esiin, oli sitten kyseessä lääkäreiden, tutkijoiden tai hallintohenkilöstön panokset ja tuotokset. Uhrin rooliin on helppo asettua – kyttäämistä, ruuvin kiristämistä ja henkilöstön selkänahan raastamista.

Erityisesti tietotyöläisen, koulutetun alansa ammattilaisen tapauksessa tilanne tulisi nähdä toisella tavalla. Mittaamisen tuottama informaatio mahdollistaa oppimisen ja toiminnan kehittämisen. Se luo edellytyksiä tuottavuuden kehittämiselle ja kilpailukyvyn säilyttämiselle.

On kuitenkin tärkeää, että raporttien, selvitysten ja muiden informaatiolähteiden, kuten edellä mainittujen kansalaisaloitteiden, tarjoama tieto nähdään oikeassa valossa. Ne tarjoavat pohjan tavoitteiden asettamiselle, yhteiselle keskustelulle sekä toimintatapojen suunnittelulle ja seurannalle. Valitettavan usein keskustelu ja analyysi jäävät kuitenkin puuttumaan. Usein tarjolla olevaan tietoon suhtaudutaan ylikriittisesti tai vaihtoehtoisesti se otetaan annettuna, koska sillä ei koeta olevan merkitystä.

Tiedolla johtaminen ei saa olla vain faktojen latelemista. Tietoyhteiskunnassa jokainen on tietojohtaja ja jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja edistää tiedolla johtamisen kulttuurin syntymistä. Toiminnan kehittäminen on yhteinen savotta. Tärkeää on kytkeä taloustieto varsinaiseen tekemiseen, palvelutuotannon reaaliprosessiin. Esimerkiksi kuntatalouden ongelmat eivät ratkea kirjanpidollisilla tempuilla, tarvitaan toiminnan tuottavuuden parantamista, prosessi-innovaatioita ja rohkeutta tehdä toisin.

Itse näen kuntalaisen ja tietotyöläisen tiedolla johtamisen sankareina; ainakin sankarin viitta on tarjolla. Jakamalla omaa osaamistaan ja hyödyntämällä tarjolla olevaa tietoa jokainen voi oppia uutta, kehittää omaa toimintaansa ja luoda kehitysmahdollisuuksia myös muille.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s