Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedolla johtaminen on?

Tiivistelmä esitelmästä TERVE-SOS 2011 messujen “Datasta viisauteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä” -sessiossa. Teksti julkaistu alunperin messujen kokoomateoksessa. Lataa.

Terveyspalvelut mielletään työvoimavaltaisena palvelusektorina, mitä se suuressa määrin onkin. Keskusteltaessa resurssien, siis käytännössä rahan ja työvoiman, puutteesta ja toimintaan liittyvistä tehostamistarpeista, unohdetaan usein se valtava tuottavuuspotentiaali, joka hyvinvointisektorin työntekijöissä ja toimintaprosesseissa piilee.

Henkilöstön osaamisen tehokkaampi ja fokusoidumpi hyödyntäminen sekä uudenlaisten organisointi- ja työtapojen tarjoamat mahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa, kun suomalainen hyvinvointijärjestelmä etsii ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi. Kyse on tietoperustaisesta arvonluonnista – tietoresurssien valjastamisesta asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Käytännössä tarvitaan sekä tiedon johtamista että tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen viittaa faktatiedon hyödyntämiseen, esimerkiksi palvelutuotannon suorituskyvystä kertovien mittareiden ja mittauskäytäntöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen kaikilla järjestelmätasoilla. Tiedon johtaminen puolestaan peräänkuuluttaa osaamisen vaalimista ja kehittämistä. Molemmissa tapauksissa toimenpiteitä tarvitaan palvelujärjestelmän eri tasoilla.

Järjestelmätasolla (kunta-, alue-, tai valtakunnantaso) tulee huolehtia koko järjestelmän tuottavuudesta. Tarvitaan järjestelmätason mittareita, jotta voimme varmistua, että organisaatiorajat ylittävät prosessit ovat asiakkaan näkökulmasta tehokkaita ja laadukkaita. Järjestelmän osien välisen yhteistyön edistämiseksi tarvitaan selkeät yhteiset tavoitteet ja toiminnan tulee perustua yhteiselle ja kestävälle arvopohjalle, vastaa varsinaisesta palvelutuotannosta sitten kuka tahansa. Tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa, mutta useissa tapauksissa tiedonkulun ja tiedolla johtamisen ongelmat liittyvät kuitenkin enemmän ihmisten ennakkoluuloihin ja asenteisiin.

Organisaatiotasolla tarvitaan tietoa niin yksittäisten prosessien kuin organisaatioiden tuottavuudesta. Järjestelmä tai palveluketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Prosesseja ja palvelukokonaisuuksia tulee kyetä vertailemaan sen suhteen millaisia asiakashyötyjä ne saavat aikaan. Vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista, mutta sitä kohti tulee määrätietoisesti pyrkiä – luovuttaminen ei saa olla vaihtoehto. Johtamisen ja päätöksenteon tukena tarvittavaa informaatiota kerätään jo valtavat määrät, mutta informaation hyödyntämisen suhteen tilanne on toinen. Tietojohtamiselle löytyy resursseja, kun fokusoidaan ja tunnistetaan tiedon analysoinnin mahdollisuudet.

Yksilötasolla tulee panostaa työntekijöiden tuottavuustietoisuuden lisäämiseen. Omien toimien vaikutusten ymmärtäminen osana organisaation tuloksellisuutta on tärkeä motivaatiotekijä. Tähän työhön erilaiset mittarit tarjoavat konkreettisia välineitä. Tiedolla johtaminen, mittarointi ja tuottavuuden kehittäminen nähdään helposti negatiivisina asioina. Avoimuudella ja henkilöstön mukaan ottamisella näistäkin saadaan muodostettua motivoivia ja mielenkiintoisia kehittämistehtäviä. Yksilöiden osaamisen hyödyntäminen on keskeinen tekijä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaprosesseja uudistettaessa ja vastattaessa tulevaisuuden haasteisiin.

Edellä ei mainittu kuntatoimijoita nimeltä, mutta on selvää, että tilaus/järjestämisvastuussa olevan tahon tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että palvelut kilpailutetaan asianmukaisesti ja että kilpailutuksen painopisteet ovat oikeissa asioissa. Käytännöt vaihtelevat, mutta tavoitteena tulisi aina olla asiakkaan tai kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen. Sama koskee luonnollisesti myös valtakunnantason toimijoita.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s